Pravila korištenja programskog sustava „MyRent“

Pravilima korištenja programskog sustava „MyRent“ propisana su prava i obveze korisnika prograsmkog sustava „MyRent“ (u daljnjem tekstu: korisnik), kao i prava i obveze t.d. J.P. Atelier d.o.o. kao autora te pružatelja usluge korištenja programskog rješenja „MyRent“ (u daljnjem tekstu: izvršitelj).

(A.) OPĆE ODREDBE

 1. Izvršitelj je nositelj autorskih i imovinskih prava programskog sustava „MyRent“ dok je korisnik upotrebom programskog sustava stekao isključivo pravo korištenja sustava bez mogućnosti bilo kakvog iskorištavanja sustava s ciljem stjecanja imovinskih i/ili autorskih prava.
 2. Korisnik se obvezuje da neće trećim osobama iznositi uvjete i način korištenja programskog sustava „MyRent“ te se isti upozorava da svako iznošenje uvjeta i načina korištenja programskog sustava predstavlja povredu poslovne tajne.
  • Svako eventualno kopiranje podataka, ekrana odnosno funkcionalnosti sustava u cjelini bilo od strane korisnika ili treće osobe predstavlja povredu intelektualnog vlasništva izvršitelja za povredu kojeg će eventualni prekršitelj snositi zakonom predviđene posljedice.
 3. Izvršitelj će upoznati korisnika sa funkcijom i namjenom programskog sustava „MyRent“, a u slučaju potrebe korisnik se može obratiti tehničkoj podršci programskog sustava.
  • Sve eventualne prijavljene i uočene nepravilnosti u radu programskog sustava „MyRent“ izvršitelj se obvezuje otkloniti u najkraćem mogućem roku.
  • Izvršitelj ne odgovara korisniku za eventualnu štetu nastalu deaktivacijom programskog sustava „MyRent“.
  • U slučaju potrebe za posebnim izmjenama u programskom sustavu „MyRent“ korisnik se može obratiti izvršitelju sa zahtjevom koji zahtjev će izvršitelj razmotriti te očitovati se na isti u primjerenom roku.
 4. Izvršitelj se obvezuje pratiti programsko rješenje „MyRent“ za vrijeme korištenja sustava od strane korisnika te davati besplatne savjete glede korištenja programskog sustava. Pod pojmom „pratiti programsko rješenje“ podrazumijeva se usklađivanje programskog sustava „MyRent“ sa izmjenama i dopunama Zakona i drugih prisilnih propisa koji se odnose na programski sustav i koji su inkorporirani u programsko rješenje „MyRent“, a koje usklađenje se izvršitelj obvezuje izvršiti u najkraćem mogućem roku.
 5. Korisnik se obvezuje na ispravan način snimati vlastite podatke potrebne u radu programskog sustava „MyRent“ na medij za arhiviranje odnosno snimanje podataka.
  • Izvršitelj ne snosi nikakvu odgovornost za slučaj gubitka dijela ili cjelokupnih podataka korisnika bilo zbog kvara računalne opreme korisnika ili nekog drugog razloga izvan mogućnosti djelovanja i odgovornosti izvršitelja.

 

(B.) OBVEZE IZVRŠITELJA

 1. Održavati programski sustav „MyRent“ i postavke sustava u stanju za korištenje u skladu sa svrhom i namjenom istog.
 2. Savjetovati korisnika glede načina i mogućnosti korištenja programskog sustava „MyRent“ prilikom instalacije sustava.
 3. Pratiti rad programskog sustava „MyRent“ te otkloniti eventualne nedostatke u radu sustava u najkraćem mogućem roku.
 4. Osigurati korisničku potporu korisniku radnim danom u vremenu od 09,00 do 16,00 sati, bilo putem sustava modemske telekomunikacije, bilo putem pružanja podrške u prostoru korisnika, pri čemu se korisnička potpora u prostoru korisnika dodatno naplaćuje sukladno Cjeniku izvršitelja koji je sastavni dio ovih Pravila korištenja.
 5. Uskladiti programski sustav „MyRent“ sa izmjenama  i dopunama pozitivnih propisa čiji sadržaj je vezan uz programske sustave.

 

(C.) OBVEZE KORISNIKA

 1. Koristiti programski sustav „MyRent“ u skladu sa uputama i pravilima izvršitelja.
 2. Izvršiti pohranu (back up) vlastitih podataka na za to predviđen medij odnosno sukladno pravilima informatičkog postupanja.
 3. Održavati računalnu opremu na kojoj se programski sustav „MyRent“ koristi u ispravnom i sigurnom stanju.
 4. Platiti izvršitelju naknadu za korištenje programskog sustava u za to predviđenim i ugovorenim rokovima.
 5. Suzdržati se od svake radnje odnosno postupka kojom bi se bilo izvršitelju bilo trećoj osobi u korištenju ili u vezi s korištenjem programskog sustava mogla nanijeti bilo imovinska, bilo neimovinska šteta.
 6. Pratiti zakonske propise i promjene istih vezane za prijavu i boravak gosta kao i relevantne porezne propise.

 

(D.) TAJNOST I PRIVATNOST PODATAKA

 1. Izvršitelj se obvezuje trajno čuvati tajnost svih podataka korisnika do kojih dođe u vezi sa primjenom programskog sustava „MyRent“.
 2. Izvršitelj se obvezuje da neće nikakve prikupljene podatke prodavati ili davati trećim stranama

 

(E.) ODRŽAVANJE I MOGUĆE ŠTETE

 1. Izvršitelj neće biti odgovoran za izravna, posebna, slučajna ili posljedična oštećenja do kojih dođe bilo zbog nestručnog rukovanja programskog sustava „MyRent“, bilo zbog neispravnosti hardvera korisnika.
 2. Izvršitelj ne snosi nikakvu odgovornost za druge programe i/ili pohranjene podatke korisnika te za podatke u programskom rješenju koji su nastali pod utjecajem drugih programskih rješenja.
 3. Izvršitelj se obvezuje održavati programski sustav i postavke sustava „MyRent“ u stanju za korištenje sa svrhom i namjenom istog pri čemu se u održavanju sustava obvezuje postupati pažnjom dobrog stručnjaka.
  • Izvršitelj zadržava pravo prekinuti sinkronizaciju i veze u kraćim vremenskim intervalima u svrhu neophodne i neodgodive nadogradnje i/ili održavanja sustava, te ne može biti smatran odgovornim za greške proizašle iz prekinuća veze i sinkronizacije.
  • U slučaju štetnog događaja nastalog vezano uz korištenje programskog sustava „MyRent“ izvršitelj odgovara korisniku samo za onu štetu nastalu namjerom odnosno krajnjom nepažnjom izvršitelja dok se isključuje odgovornost izvršitelja za bilo kakvu štetu korisniku ili trećoj osobi nastalu običnom nepažnjom izvršitelja, slučajem, višom silom te djelovanjem samog korisnika ili treće osobe.

 

(F.) USPOSTAVLJANJE CHANNEL MANAGER SUSTAVA I DALJNJA SPAJANJA

 

 1. Korisnik je dužan nakon uspješno provedenog spajanja provjeriti stanje na svim spojenim booking portalima i potvrditi ažurnost stanja i podataka.
 2. Izvršitelj može biti smatran odgovornim za neispravno unesene podatke i vrijednosti koje se očituju unutar 24h od spajanja channel managera. Izvršitelj ne može biti smatran odgovornim za unos krivih podataka ukoliko su isti bili već krivo dostavljeni od strane klijenta.
  • 24 sata nakon što je spajanje uspješno provedeno i podatci unešeni, Korisnik snosi punu odgovornost za sve neispravne podatke i vrijednosti koje Izvršitelj šalje na booking portale ili web.
 3. Izvršitelj ne može biti smatran odgovornim za propuste od strane booking portala i drugih web poslužitelja.

 

(G.) PLAĆANJA I OSTALI UVJETI

 1. Korisnik ima pravo u svako doba otkazati izvršitelju korištenje programskog sustava „MyRent“ bez otkaznog roka.
  • Izvršitelj korisniku neće naplatiti naknadu za korištenje programskog sustava „MyRent“ za mjesec u kojem je korištenje sustava otkazano, osim u slučaju da korisnik otkaže korištenje programskog sustava unutar zadnjih 5 dana u mjesecu, u kojem slučaju će naknada korisniku biti obračunata sukladno odredbi pod sekcijom C. (OBVEZE KORISNIKA), čl. 4. ovih Pravila korištenja.
  • U slučaju otkaza korištenja programskog sustava „MyRent“ izvršitelj se obvezuje dopustiti korisniku pristup vlastitim korisničkim podacima u roku od 6 mjeseci od dana otkaza ugovora.
 2. Korisnik nije ovlašten prenijeti prava i obveze nastale korištenjem programskog sustava „MyRent“ na treće osobe bez izričite pisane suglasnosti izvršitelja.

 

 

Izvršitelj ima pravo u svako doba izmijeniti odredbe Pravila korištenja programskog sustava „MyRent“ kao i Cjenika korištenja sustava „MyRent“ kao sastavnog dijela Pravila korištenja programskog sustava „MyRent“ koje izmjene se obvezuje objaviti na uobičajen način na internet stranicama izvršitelja.

Svaka izmjena i dopuna Pravila korištenja programskog sustava „MyRent“ te Cjenika korištenja programskog sustava „MyRent“  obvezuje izvršitelja te svakog korisnika koji u trenutku objave izmjena i dopuna koristi programski sustav „MyRent“.

Korisnik i Izvršitelj se obavezuju nastojati eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, dok se u protivnom podvrgavaju odluci nadležnog suda u Zagebu, pri čemu je mjerodavno pravo Hrvatsko pravo.

 
hr