Uvjeti korištenja

Internet aplikacija MyRent (u daljnjem tekstu Aplikacija) i Internet stranica www.myrent.hr (u daljnjem tekstu Stranica) autorsko su djelo i intelektualno vlasništvo društva J.P.Atelier d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Klaićeva 14, OIB: 83933848262 (u daljnjem tekstu Društvo). Korisnik je svaka osoba koja pristupi Stranici, dok je Korisnik aplikacije svaka osoba kojoj je Društvo omogućilo korištenje Aplikacije kao i osoba koja pristupa Aplikaciji na temelju odobrenja osobe kojoj je Društvo omogućilo korištenje Aplikacije.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Društva ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Društvu ili bilo kojoj trećoj strani.

(Osobni podaci pretplatnika odnosno korisnika prikupljaju se, čuvaju i obrađuju u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka 2016/679 te u skladu sa svim važećim propisima u Republici Hrvatskoj)

Zabranjeno je prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja i programskih kodova ovih Stranica, Aplikacije ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja Društva.

Korištenjem Aplikacije i/ili Stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja te prihvaća koristiti Aplikaciju i/ili Stranicu isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Društvo se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje Aplikacije i/ili Stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom Aplikacije i/ili Stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja Aplikacije i/ili Stranice.

Društvo neće snositi odgovornost ni za kakvu štetu niti za bilo kakvu drugu vrstu izravnog ili neizravnog gubitka (npr. gubitak dobiti, gubitak određenog klijenta ili tržišta, gubitak financijskih ili bilo kakvih drugih podataka, narušavanje reputacije, gubitak poslovne mogućnosti) koji bi nastupio Korisniku ili Korisniku aplikacije zbog nemogućnosti korištenja Aplikacije i/ili Stranice uslijed neodgovarajućeg postupanja korisnika, nedostupnosti Aplikacije i/ili Stranice nastale kao posljedica tehničkih problema ili više sile, grešaka u radu Aplikacije i/ili Stranice, neadekvatnosti Aplikacije i/ili Stranice za poslovne potrebe korisnika.

Korisniku aplikacije pruža se najam Aplikacije u konačnom obliku, po principu ”kakav jest” (eng. ”as is”) te se isključuje bilo kakvo jamstvo glede bilo kakvih nedostataka Aplikacije. Iako Društvo radi kontinuirano testiranje i održavanje Aplikacije, ne može jamčiti da prilikom korištenja Aplikacije neće doći do pogrešaka u radu same Aplikacije, te da tom prilikom neće doći do eventualnih kvarova. U svakom slučaju, Društvo će poduzeti sve korake da kvar otkloni u najkraćem mogućem roku.

Ovi Opći uvjeti, uključujući Pretplatnički ugovor, tumačit će se u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.

Društvo ne odgovara Korisniku aplikacije za štetu nastalu uslijed gubitka ili uništenja podataka, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja ili bilo koje druge zlouporabe, a posebno kada su navedene okolnosti uzrokovane višom silom, kvarom opreme, pogrešnim rukovanjem, utjecajem drugih licenciranih i nelicenciranih računalnih programa, virusa i ostalih štetnih utjecaja.

Komentari, mišljenja, i ideje koje su dostavljene Društvu od strane Korisnika ili Korisnika aplikacije se neće smatrati povjerljivim informacijama te će ih Društvo moći koristiti, reproducirati, distribuirati i/ili prerađivati u bilo koju svrhu (u cijelosti ili djelomično, privremeno ili trajno, bilo kojim sredstvom i u bilo kojem obliku) i to bez obveza plaćanja bilo kakve naknade Korisniku ili Korisniku aplikacije. S tim u vezi, Korisnik, odnosno Korisnik aplikacije se odriče prava na postavljanje, odnosno podnošenje bilo kakvog zahtjeva prema Društvu u svezi bilo kakve njegove moguće odgovornosti.

Verbalni, fizički, pisani ili bilo koji drugi način neprimjerene komunikacije i ponašanja od strane Korisnka i/ili Korisnika aplikacije prema bilo kojem drugom Korisniku i/ili Korisniku aplikacije, zaposleniku i/ili suradniku Društva rezultirat će neposrednim raskidom suradnje i deaktivacijom korisničkog računa.

Prijavom u sustav Aplikacije, smatrat će se da je Korisnik aplikacije pročitao, razumio i prihvatio kao obvezujuće Uvjete korištenja koji su u tom trenutku objavljeni kao važeći.

Društvo zadržava pravo promjene bilo kojih resursa (programskih kodova, multimedijskih sadržaja, podataka, skripti i ostalih podataka i informacija) koji se nalaze na Stranici ili Aplikaciji u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti i bez potrebe ishođenja prethodne suglasnosti Korisnika ili Korisnika aplikacije.

Društvo zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja i korištenja Stranice i Aplikacije u bilo kojem trenutku te neće biti odgovorno ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internet stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Promijenjeni uvjeti korištenja odnose se na sve postojeće Korisnike aplikacije i na sve buduće Koisnike aplikacije.

Ako Korisnik jednostrano raskine pretplatnički ugovor, usluge Društva će mu i dalje biti dostupne sve do kraja naplatnog razdoblja za koje je osnovna jedinica mjesec.
Povrat novca neće biti izvršen za djelomično iskorištena naplatna razdoblja, već samo za puna ne iskorištena naplatna razdoblja.

Na sve odnose između myRenta i krajnjeg korisnika koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima primjenjuju se odredbe važećeg zakona iz područja elektroničkih komunikacija, pod-zakonskih propisa donesenih temeljem tog zakona te drugih mjerodavnih propisa Republike Hrvatske.

 
hr