Pogoji uporabe

Internetna aplikacija MyRent (v nadaljevanju Aplikacija) in spletne strani www.myrent.hr (v nadaljevanju spletno mesto) so avtorsko delo in intelektualna lastnina podjetja JPAtelier doo, s sedežem v Zagrebu, Klaićeva 14, OIB: 83933848262 (v nadaljevanju podjetje). Uporabnik je vsaka oseba, ki dostopa do spletnega mesta, medtem ko je uporabnik aplikacije vsaka oseba, ki ji je družba omogočila uporabo aplikacije, kot tudi oseba, ki dostopa do aplikacije na podlagi odobritve osebe, ki ji je družba omogočila uporabo aplikacije. uporabo aplikacije.

Dokumentov, podatkov in informacij, objavljenih na spletnem mestu, ni dovoljeno reproducirati, distribuirati ali kakor koli uporabljati v komercialne namene brez izrecnega soglasja družbe ali na kakršen koli način, ki bi lahko povzročil škodo družbi ali tretji osebi.

(Osebni podatki naročnikov ali uporabnikov se zbirajo, hranijo in obdelujejo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov 2016/679 in v skladu z vsemi veljavnimi predpisi v Republiki Hrvaški)

Prenos, spreminjanje, razmnoževanje, sodelovanje pri prenosu ali prodaji, distribucija, kopiranje, nalaganje in kakršna koli druga vrsta uporabe vsebine in programskih kod teh strani, aplikacij ali enega od njihovih delov, kot tudi izbor in usklajevanje njihovo vsebino, je prepovedano brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja družbe.

Z uporabo aplikacije in/ali spletnega mesta uporabnik sprejema vsa tveganja, ki izhajajo iz njene uporabe, in se strinja z uporabo aplikacije in/ali spletnega mesta izključno za osebno uporabo in na lastno odgovornost.

Družba v celoti zavrača kakršno koli odgovornost, ki lahko na kakršen koli način izhaja iz ali je kakor koli povezana z uporabo aplikacije in/ali spletnega mesta, za kakršna koli dejanja uporabnika, ki uporablja ali zlorablja aplikacijo in/ali spletno mesto, in za vso škodo, ki lahko nastane uporabniku ali tretji osebi v povezavi z uporabo ali zlorabo aplikacije in/ali spletnega mesta.

Družba ne odgovarja za kakršno koli škodo ali katero koli drugo vrsto neposredne ali posredne izgube (npr. izguba dobička, izguba določene stranke ali trga, izguba finančnih ali katerih koli drugih podatkov, škoda ugledu, izguba poslovne priložnosti), ki bi prišlo do uporabnika ali uporabnika aplikacije zaradi nezmožnosti uporabe aplikacije in/ali spletnega mesta zaradi neprimernega vedenja uporabnika, nedostopnosti aplikacije in/ali spletnega mesta zaradi tehničnih težav ali višje sile. , napake v delovanju aplikacije in/ali mesta, neustreznost aplikacije in/ali mesta za poslovne potrebe uporabnika.

Uporabniku aplikacije je omogočen najem aplikacije v njeni končni obliki, po načelu »kot je«, pri čemer je izključena kakršna koli garancija glede morebitnih pomanjkljivosti aplikacije. Čeprav družba izvaja stalno testiranje in vzdrževanje aplikacije, ne more zagotoviti, da pri uporabi aplikacije ne bo prišlo do napak v samem delovanju aplikacije in da ne bo prišlo do morebitnih okvar. V vsakem primeru bo podjetje storilo vse, da se napaka odpravi v najkrajšem možnem času.

Ti splošni pogoji, vključno z naročniško pogodbo, se bodo razlagali v skladu z veljavnimi predpisi Republike Hrvaške.

Podjetje ne odgovarja uporabniku aplikacije za škodo, povzročeno z izgubo ali uničenjem podatkov, nepooblaščenim dostopom, nepooblaščenim spreminjanjem, nepooblaščeno objavo ali drugo zlorabo, zlasti kadar so navedene okoliščine posledica višje sile, okvare opreme, nepravilne ravnanje, vpliv drugih licenčnih in nelicenčnih računalniških programov, virusov in drugih škodljivih vplivov.

Komentarji, mnenja in ideje, ki jih podjetju posreduje uporabnik ali uporabnik aplikacije, ne bodo obravnavani kot zaupni podatki in jih bo podjetje lahko uporabljalo, reproduciralo, distribuiralo in/ali obdelovalo za kateri koli namen (v celoti ali v celoti). delno, začasno ali trajno, na kakršen koli način in v kateri koli obliki) brez obveznosti plačila kakršnega koli nadomestila uporabniku ali uporabniku aplikacije. V zvezi s tem se Uporabnik, oziroma Uporabnik aplikacije, odpoveduje pravici do postavljanja oziroma podajanja kakršne koli zahteve Družbi v zvezi s katero koli njeno morebitno odgovornostjo.

Verbalna, fizična, pisna ali kakršnakoli druga neprimerna komunikacija in vedenje uporabnika in/ali uporabnika aplikacije do katerega koli drugega uporabnika in/ali uporabnika aplikacije, zaposlenega in/ali sodelavca družbe bo povzročila takojšnjo prekinitev sodelovanja in deaktivacijo uporabniški račun.

S prijavo v sistem aplikacije se šteje, da je uporabnik aplikacije prebral, razumel in sprejel kot zavezujoče Pogoje uporabe, ki so bili takrat objavljeni kot veljavni.

Družba si pridržuje pravico do spremembe vseh virov (programske kode, večpredstavnostne vsebine, podatkov, skript in drugih podatkov in informacij), ki se nahajajo na spletnem mestu ali aplikaciji, kadar koli in brez predhodnega obvestila ali posebnega obvestila ter brez potrebe po predhodnem soglasju. Uporabnika ali Uporabnikov.

Družba si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev uporabe ter uporabe spletnega mesta in aplikacije kadarkoli in ne bo odgovorna za morebitne posledice, ki izhajajo iz takih sprememb. Navedene spremembe začnejo veljati z objavo na teh spletnih straneh oziroma ko so uporabniki o njih obveščeni. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo za vse obstoječe uporabnike aplikacije in za vse bodoče uporabnike aplikacije.

Če uporabnik enostransko prekine naročniško pogodbo, so storitve družbe na voljo do konca obračunskega obdobja, za katerega je osnovna enota mesec.
Vračila ne bodo izvedena za delno izkoriščena obračunska obdobja, ampak samo za vsa neizkoriščena obračunska obdobja.

Za vsa razmerja med myRent in končnim uporabnikom, ki niso urejena s temi splošnimi pogoji, se uporabljajo določbe veljavne zakonodaje s področja elektronskih komunikacij, podzakonskih aktov, sprejetih na njeni podlagi, in drugih ustreznih predpisov Republika Hrvaška.

 
sl_SI