Pravila uporabe programskega sistema "MyRent"

Pravila uporabe programskega sistema »MyRent« predpisujejo pravice in obveznosti uporabnika programskega sistema »MyRent« (v nadaljevanju: uporabnik) ter pravice in obveznosti JP Atelier doo kot avtorja in ponudnika storitev. z uporabo programske rešitve »MyRent« (v nadaljevanju: izvajalec).

(A.) SPLOŠNE DOLOČBE

 1. Izvajalec je nosilec avtorskih in lastninskih pravic programskega sistema "MyRent", uporabnik pa je z uporabo programskega sistema pridobil izključno pravico do uporabe sistema brez možnosti kakršnegakoli izkoriščanja sistema z namenom pridobitve lastninskih in/ali avtorskih pravic.
 2. Uporabnik se zavezuje, da tretjim osebam ne bo razkrival pogojev in načinov uporabe programskega sistema »MyRent« ter je opozorjen, da vsako razkritje pogojev in načinov uporabe programskega sistema predstavlja kršitev poslovne skrivnosti.
  • Vsako morebitno kopiranje podatkov, zaslonov ali funkcionalnosti sistema kot celote, bodisi s strani uporabnika ali tretje osebe, predstavlja kršitev intelektualne lastnine izvajalca, za katero kršitelj nosi posledice, ki jih določa zakon. .
 3. Izvajalec bo uporabnika seznanil s funkcijo in namenom programskega sistema »MyRent«, v primeru potrebe pa se lahko uporabnik obrne na tehnično podporo programskega sistema.
  • Vse morebitne prijavljene in ugotovljene nepravilnosti pri delovanju programskega sistema »MyRent« se izvajalec zavzema za odpravo v najkrajšem možnem času.
  • Izvajalec uporabniku ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi deaktivacije programskega sistema »MyRent«.
  • V primeru potrebe po posebnih spremembah v programskem sistemu »MyRent«, se lahko uporabnik obrne na izvršitelja z zahtevkom, ki ga bo izvršitelj obravnaval in nanj odgovoril v ustreznem roku.
 4. Izvajalec se zavezuje, da bo spremljal programsko rešitev »MyRent« v času uporabe sistema s strani uporabnika in brezplačno svetoval pri uporabi programskega sistema. Izraz »sledi programski rešitvi« pomeni uskladitev programskega sistema »MyRent« s spremembami zakona in drugimi obveznimi predpisi, ki se nanašajo na programski sistem in so vgrajeni v programsko rešitev »MyRent« in katerih izvajalec je dolžan izvesti čim prej.
 5. Uporabnik se zavezuje, da bo lastne podatke, potrebne za delovanje programskega sistema »MyRent«, pravilno zapisoval na medij za arhiviranje oziroma zapis podatkov.
  • Izvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubo dela ali vseh uporabnikovih podatkov, bodisi zaradi okvare uporabnikove računalniške opreme ali katerega koli drugega razloga, ki je izven njegove sposobnosti in odgovornosti.

 

(B.) OBVEZNOSTI IZVRŠITELJEV

 1. Vzdrževati programski sistem "MyRent" in sistemske nastavitve v stanju za uporabo v skladu z njegovim namenom in namenom.
 2. Svetovati uporabniku glede načinov in možnosti uporabe programskega sistema »MyRent« ob namestitvi sistema.
 3. Spremljajte delovanje programskega sistema "MyRent" in morebitne okvare v delovanju sistema odpravite v najkrajšem možnem času.
 4. Zagotavljanje uporabniške podpore uporabniku ob delavnikih od 9.00 do 16.00 ure, bodisi preko modemskega telekomunikacijskega sistema, bodisi preko izvajanja podpore v uporabniškem prostoru, pri čemer se uporabniška podpora v uporabniškem prostoru dodatno obračunava v skladu z Cenik izvajalca, ki je sestavni del teh Pogojev uporabe.
 5. Uskladiti programski sistem »MyRent« s spremembami in dopolnitvami pozitivnih predpisov, ki se vsebinsko nanašajo na programske sisteme.

 

(C.) OBVEZNOSTI UPORABNIKA

 1. Uporabljajte programski sistem "MyRent" v skladu z navodili in pravili izvajalca.
 2. Varnostno kopirajte lastne podatke na za to predviden medij, torej v skladu s pravili obdelave informacij.
 3. Računalniško opremo, na kateri se uporablja programski sistem »MyRent«, vzdržujte v pravilnem in varnem stanju.
 4. Izvajalcu plačati nadomestilo za uporabo programskega sistema v predpisanih in dogovorjenih rokih.
 5. Vzdržati se vseh dejanj ali postopkov, ki bi lahko povzročili premoženjsko ali nepremoženjsko škodo bodisi izvršitelju bodisi tretji osebi pri uporabi ali v zvezi z uporabo programskega sistema.
 6. Upoštevajte zakonske predpise in njihove spremembe v zvezi s prijavo in bivanjem gosta ter ustrezne davčne predpise.

 

(D.) ZAUPNOST IN ZASEBNOST PODATKOV

 1. Izvajalec se zavezuje, da bo trajno varoval zaupnost vseh uporabniških podatkov, pridobljenih v zvezi z aplikacijo programskega sistema »MyRent«.
 2. Izvajalec se zavezuje, da zbranih podatkov ne bo prodajal ali posredoval tretjim osebam

 

(E.) VZDRŽEVANJE IN MOŽNA ŠKODA

 1. Izvajalec ne odgovarja za neposredno, posebno, naključno ali posledično škodo, ki bi nastala bodisi zaradi nestrokovnega ravnanja s programskim sistemom »MyRent« bodisi zaradi nedelovanja strojne opreme uporabnika.
 2. Izvajalec ne odgovarja za druge programe in/ali shranjene uporabniške podatke ter za podatke v programski rešitvi, ki so nastali pod vplivom drugih programskih rešitev.
 3. Izvajalec se zavezuje vzdrževati programski sistem in nastavitve sistema »MyRent« v stanju za uporabo z namenom in namenom le-tega, pri čemer se pri vzdrževanju sistema zavezuje ravnati s pozornostjo dobrega strokovnjaka.
  • Izvajalec si pridržuje pravico do prekinitve sinhronizacije in povezav v krajših časovnih intervalih zaradi nujnih in nujnih nadgradenj in/ali vzdrževanja sistema in ne more biti odgovoren za napake, ki so posledica prekinitev povezave in sinhronizacije.
  • V primeru škodnega dogodka, ki nastane v zvezi z uporabo programskega sistema »MyRent«, izvajalec odgovarja uporabniku le za škodo, povzročeno z naklepom ali hudo malomarnostjo, medtem ko je odgovornost izvršitelja za morebitno škodo izključena. uporabniku ali tretji osebi zaradi navadne malomarnosti izvršitelja, nezgode, višje sile in dejanja uporabnika samega ali tretje osebe.

 

(F.) VZPOSTAVITEV SISTEMA UPRAVLJANJA KANALOV IN NADALJNJE POVEZOVANJE

 

 1. Po uspešni povezavi je uporabnik dolžan preveriti stanje na vseh povezanih rezervacijskih portalih in potrditi ažurnost stanja in podatkov.
 2. Izvajalec je lahko odgovoren za napačno vnesene podatke in vrednosti, ki se pojavijo v 24 urah od vstopa v upravitelja kanala. Izvajalec ne more biti odgovoren za vnos napačnih podatkov, če je le-te napačno vnesel že naročnik.
  • 24 ur po uspešno opravljeni povezavi in vnesenih podatkih nosi uporabnik polno odgovornost za vse napačne podatke in vrednosti, ki jih izvajalec pošlje na rezervacijske portale ali splet.
 3. Izvajalec ne more biti odgovoren za opustitve rezervacijskega portala in drugih spletnih strežnikov.

 

(G.) PLAČILA IN DRUGI POGOJI

 1. Uporabnik ima pravico izvajalcu kadarkoli brez odpovednega roka odpovedati uporabo programskega sistema »MyRent«.
  • Izvajalec uporabniku ne bo zaračunal nadomestila za uporabo programskega sistema »MyRent« za mesec, v katerem je uporaba sistema odpovedana, razen v primeru, da uporabnik odpove uporabo programskega sistema v zadnjih 5. dni v mesecu, v tem primeru se nadomestilo uporabniku obračunava v skladu z določili poglavja C (OBVEZNOSTI UPORABNIKA), čl. 4 teh pogojev uporabe.
  • V primeru odpovedi uporabe programskega sistema »MyRent« se izvajalec zavezuje, da bo uporabniku omogočil dostop do lastnih uporabniških podatkov v roku 6 mesecev od dneva odstopa od pogodbe.
 2. Uporabnik ni pooblaščen za prenos pravic in obveznosti iz uporabe programskega sistema »MyRent« na tretje osebe brez izrecnega pisnega soglasja izvajalca.

 

 

Izvajalec ima pravico kadarkoli spremeniti določila Pravil uporabe programskega sistema »MyRent« kot tudi Cenik uporabe sistema »MyRent« kot sestavnega dela Pravil uporabe. programskega sistema »MyRent«, katere spremembe je dolžan objaviti na običajen način na spletni strani izvajalca.

Vsaka sprememba Pravil uporabe programskega sistema »MyRent« in Cenika za uporabo programskega sistema »MyRent« zavezuje izvajalca in vsakega uporabnika, ki ob objavi uporablja programski sistem »MyRent«. sprememb in dopolnitev.

Uporabnik in Izvajalec se zavezujeta, da bosta morebitne spore pri uporabi te pogodbe poskušala reševati sporazumno, v nasprotnem primeru pa se podvrgla odločitvi pristojnega sodišča v Zagrebu, pri čemer se uporablja hrvaško pravo.

 
sl_SI