EU sredstva - razpis za male najemnike

Krepitev trajnosti in spodbujanje zelenega in digitalnega prehoda podjetnikov v turističnem sektorju

Odpri klic

Razpis je odprt Krepitev trajnosti in spodbujanje zelenega in digitalnega prehoda podjetnikov v turističnem sektorju.

Povabilo je razdeljeno v 3 skupine, skupina 2 pa se nanaša na Zeleno in digitalno transformacijo malih najemnikov ter njihovo preobrazbo v podjetnike v turizmu in gostinstvu.

Upravičeni prijavitelji: Fizične osebe, ki so obstoječi najemniki ali skupina obstoječih najemnikov

Skupna alokacija za skupino 2 znaša 50.000.000 HRK, višina podpore na prijavitelja pa se giblje med 100.000 in 1.506.900 kun. Nepovratna sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva majhne vrednosti (de minimis) in intenzivnost podpore je 85%.

Prijave sprejemamo do 3. februar 2023

Namen razpisa

Namen razpisa v okviru skupine 2 je razvoj trajnostnega in celoletnega poslovanja podjetnikov v turizmu z razvojem raznolike ponudbe in vsebin z visoko dodano vrednostjo, s spodbujanjem vlaganj v okoljsko sprejemljive procese, s podporo digitalizaciji poslovanja. s ciljem povečanja produktivnosti podjetja in boljšega pozicioniranja podjetja na turističnem trgu ter z namenom krepitve odpornosti podjetij v turizmu z aktivnostmi dviga in izboljšanja higienskih, zdravstvenih in varnostnih razmer ter krepitve znanj.

Prav tako je namen razpisa v okviru Skupine 2 krepitev socialne vzdržnosti s povečanjem zaposlenosti v lokalnih skupnostih.

Predmet razpisa

Predmet tega razpisa v okviru skupine 2 je spodbujanje investicij v preoblikovanje nastanitvenih kapacitet v gospodinjstvih v družinski in/ali specializirani majhni hoteli.  V procesu preoblikovanja, posodabljanja in izboljšanja kakovosti nastanitvenih zmogljivosti, uvajanja inovativnih vsebin z višjo dodano vrednostjo, uvajanja okolju sprejemljivih procesov in učinkovite rabe virov, uvajanja digitalnih tehnologij in izboljšanja higiene, spodbujajo se zdravstveni in varnostni pogoji.

Spodbuja se preoblikovanje zasebnih najemnikov v naslednje kategorije objektov iz skupine »Hoteli«:

 • hotel
 • dediščinski hotel
 • difuzni hotel
 • aparthotel
 • turistično naselje
 • pokojnina

Upravičeni stroški

 • stroški gradnje, rekonstrukcije stavb
 • opremljanje objektov, vključno z opremljanjem v zvezi z digitalizacijo
 • uvajanje zelenih in digitalnih tehnologij ter poslovnih modelov, ki temeljijo na krožnem gospodarstvu, obnovljivih virih energije, energetski učinkovitosti
 • spodbujanje proizvodnje obnovljive energije
 • investicijskih stroškov v doseganje višje stopnje energetske učinkovitosti obstoječe stavbe
 • uvajanje rešitev za trajnostno rabo vode
 • strošek zagotavljanja dostopnosti za invalide
 • uvajanje IT in komunikacijskih rešitev (programska oprema)
 • ureditev zelenih površin
 • stroški priprave postopka certificiranja in preverjanja izpolnjevanja zahtev certifikatov oziroma znakov za okolje (EU ECOLABEL, EMAS ipd.)
 • stroški nakupa vozil in plovil z ničelnimi ali nizkimi emisijami ogljika
 • stroški predavateljev in pripravnikov, ki so neposredno povezani z usposabljanjem
 • stroški komunalnega prispevka
 • stroške izdelave potrebne projektno-tehnične dokumentacije
 • stroški izdelave študije vplivov na okolje
 • strošek storitve priprave razpisne dokumentacije
 • vodenje projektov
 • stroški strokovnega nadzora itd.
Ti je všeč?